Tiện ích chuyển đổi dữ liệu hóa đơn điện tử ZIP sang Excell.

Hỗ trợ file invoice.zip - hóa đơn tải từ trang hoadondientu.gdt.gov.vn

Video hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=8FhHFnOYk_A
Cài đặt tiện ích hỗ trợ tải hóa đơn hàng loạt: tại đây